AmUzE
BUNTA! FACILSTILA!
DISTRA KAJ UTILA!

AmUzE-prapaøo | Enhavo de "AmUzE" 2-3/99 | Enhavo de "AmUzE" 1/99 | Abonkondiæoj | Adreso | Retpoþto  
Eldonas: INTERPRES   Redaktoro: Mariana Evlogieva
Korespondadreso: BG-1582 Sofia , PK 18   GSM +359 87 62-74-26
Retpoþto: amuze@interpres.org
Retpaøaro: http://www.interpres.org/amuze
Aperas dumonate.
(c) Interpres. Æe represo nepre indiku la fonton.
La redakcio ne resendas manuskriptojn. Fotojn k.s. eblas resendi
laý anticipa interkonsento. Honorarioj ne pageblas.

AmUzE-prapaøo | Enhavo de "AmUzE" 2-3/99 | Enhavo de "AmUzE" 1/99 | Abonkondiæoj | Adreso | Retpoþto  
ABONPREZOJ
1999 - 9 EUR; 2000 - 18 EUR; 1999+2000 - 24 EUR. Provekz. - 2 IRK.
Aerpoþte por eýropaj landoj:
1999 - 10.5 EUR; 2000 - 21 EUR; 1999+2000 - 28.5 EUR.
Aerpoþte por neeýropaj landoj:
1999 - 12 EUR; 2000 - 24 EUR; 1999+2000 - 33 EUR.
RABATOJ:
Por transpago de 3 aý pli ol 3 abonkotizoj (eæ se estas malsamaj adresoj!)
oni ricevas rabaton. Bonvolu peti pliajn informojn de la redakcio.
KIEL ABONI:
Bonvolu sendi leteron rekte al la redakcia adresoretadreso
kaj pagi al UEA-konto muze-p.
"AmUzE" aboneblas ankaý per la libroservoj de FEL, UEA k.a.
Pri aliaj pagmanieroj bonvolu aanticipe interkonsenti kun la redakcio.
La revuo seræas perantojn el æiuj landoj.

AmUzE-prapaøo | Enhavo de "AmUzE" 2-3/99 | Enhavo de "AmUzE" 1/99 | Abonkondiæoj | Adreso | Retpoþto  

posxta adresoMariana Evlogieva, INTERPRES (AmUzE), Drujhba-2, PK 18, Sofia, BG-1582

telefonoTel: (+ 359 +2) 24-33-78          retposxtoRetpoþto: amuze@interpres.org


(c) Tiu æi paøo estas kreita de  GSM: +359 87 62-74-26
Lasta aktualigo: la 2-an de januaro 2000
La paøo estas parto de la TTT-ejo de revuo "AmUzE":
<http://www.interpres.org/amuze>